สมัครสมาชิก

การนำเสนอข่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และผู้เสนอต้องรับผิดชอบข้อมูลทุกกรณี

counter

ติดต่อฐานข้อมูล Koratnetwork

OS : Unknown BrowserUnknown OS Platform. IP : 3.229.118.253 Date : 29 Feb 2020 [ 09:46:54am ]

LOG ข้อมูลที่ระบบต้องบันทึก ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ

เงื่อนไข

สมาชิก มีทั้งหมด 3 ระดับ เมื่อท่านสมัครแล้ว ให้ท่านเข้า ระบบจัดการสมาชิก เพื่ออ่านและปรับระดับของตนเอง ตามวัตถุประสงค์ที่ ท่านต้องการใช้งาน สื่อของเรา
ความรับผิดชอบของข้อมูลทั้งหมด อยู่ที่สมาชิก ต้องเป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่สร้างสรร ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทางเว็ปไซต์เป็นเพียงสื่อในการนำเสอนเท่านนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยงข้องใดๆ กับข้อมูล ทางผู้จัดทำเว็ปไซต์ ขอสงวนสิทธิ ข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ และเว็ปไซต์ได้จัดเก็บ สามารถเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ที่ร้องขอได้ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ (ระบบได้ทำการเก็บข้อมูล IP สถานที่ วันเวลา ที่ทำการโพสข่าว ไว้แล้ว) ตลอดจน ทางผู้จัดทำไม่ได้ ประกันการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการลบ โดยเหตุต่างๆ สมาชิกต้องยอมรับ และ ไม่ร้องขอใดๆ กับทางผู้จัดทำ

COPYRIGHT © 2018 Koratserver