สมาชิกระดับ 3

เมื่อท่านสมัครสามาชิก ท่านจะยังไม่มีระดับ แต่ท่านจะมี ID และ Password ท่านสามารถเข้า แก้ไขและเพิ่มระดับได้ ที่ Login ด้านล่างนี้

Login เข้าแก้ไขข้อมูลเพื่อ ปรับระดับสมาชิก หรื่อ สมัครขอ ID ที่นี่

เงื่อนไขการปรับระดับ

สมาชิกระดับ 3 คือสมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตน จาก บรรณาธิการ แล้ว สมาชิกระดับนี้ สามารถโพส ข่าวได้ เป็นผู้สื่อข่าวประจำเว็ปไซต์ ตลอดจน โพสในส่่วนต่างๆ ได้ ทาง บรรณาธิการ จะออกบัตรสมาขิกให้ เป็นหลักฐาน
สมาชิกระดับ3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
สมาชิกระดับ 3 ที่ผิดระเบียบ จะถูก ปรับระดับ ลง และ ยึดบัตรประจำตัว หมายเหตุการวินิฉฉัยความผิด ถือว่า คำชี้ขาดของ บรรณาธิการ เป็นอันสิ้นสุด

COPYRIGHT © 2018 Koratserver